Ë bollao welo lobacopua

Ë bollao welo lobacopua

E ilao   ri     tolo     ë

Ritaco  repoele  tue amma

Tose  a  lo  o  jorila  bolo  boba

Pua  lo  lobako   pua

Mpae  è  é  toa rae  lelo

Chialae  e ibe  biao  ima

A   lo   tola  chialala  a becho

Be  baiba  ibe ima  tua  cuele

E  betotoro  bia  rilo ribocho

Buaelae  a  babe  lamma  alose.

 

Category:
Bubi