Suy niệm về các mầu nhiệm Năm Sự Sáng

Thứ nhất: Đức Chúa GiêSu
chịu phép rửa
tại sông Giođan.

"Khi Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: 'Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.' "(Mt:3, 16-17)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai : Đức Chúa GiêSu
làm phép lạ
hóa nước thành rượu tại Cana.

"Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Chúa Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự."(Ga:2, 1-2)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Đức Chúa Trời.

Thứ ba: Đức Chúa GiêSu
rao giảng Nước Trời
và ơn thống hối.

"Ðức Chúa Giêsu nói: 'Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin Mừng.' "(Mc:1, 15)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ tư: Đức Chúa GiêSu
biến hình
trên núi Tabor .

"Từ đám mây có tiếng phán rằng:' Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.' "(Lc:9, 35)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu biến hình trên núi Tabor . Ta hãy xin cho được luôn luôn lắng nghe lời Người.

Thứ Năm: Đức Chúa GiêSu
lập Phép Thánh Thể .

"Trước Lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng." (Ga: 13,1)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu lập Phép Thánh Thể . Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

Suy niệm các mầu nhiệm khác: Năm Sự Vui, Năm Sự ThươngNăm Sự Mừng

Những bài suy niệm được trích từ Kinh Mân Côi online

Category:
Vietnamese