Vítězství Života nad smrtí

Milí bratři a sestry,

V mnoha textech, které dnes již zazněly nebo ještě zazní, v mnoha z nich nacházíme střípek odpovědi na otázku: co je to vlastně život? Jak život definovat? Odkud se vlastně bere? Odpověď, kterou dávají dnešní čtení, je poměrně jasná. Původcem života je živý Bůh. On jej stvořil a on se svými tvory živě komunikuje, sděluji jim své záměry. Živý Bůh se dokonce obrací na svůj lid prostřednictvím proroka, tak jako mluví milý se svou milou. Bůh také chrání život svých vyvolených a naopak bere život těm, kdo je pronásledují? Tak například zachránil Izraelity před Egypťany. Živý Bůh je tvůrcem a také pánem života. Může život dokonce žádat nazpět, jako jsme to slyšeli v případě Izáka syna Abrahámova.

Vedle tohoto života, jehož původcem je živý Bůh, jsme dnes slyšeli ještě o jiném životě. O tom, který souvisí spíše s Bohem ukřižovaným a zmrtvýchvstalým. Je to život, který se dává živým lidem, aniž by jim odebral život tělesný. Je to život, který se dává křtem. Křtem se podle slov svatého Pavla člověk noří do Kristovy smrti, je s ním pohřben a dostává se mu nového života s Kristem zmrtvýchvstalým.

Aniž bychom zacházeli do podrobností, můžeme jednoduše říct, že za život vděčíme živému Bohu. Jednak proto, že svět stvořil a stále udržuje a také stvořil duši každého z nás. Za život, do kterého jsme se narodili křtem, také vděčíme Bohu, Bohu, který se pro nás stal člověkem, byl ukřižován a vstal z mrtvých. Je tedy život Boží a život náš. Bůh rád rozdává alespoň paprsky svého života, které se projevují vírou v Ježíše Krista pro nás ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Je ale třeba zdůraznit, že život Boží je dokonalý, nic mu neschází. Zato život, který jsme přijali se podobá malému světýlku svíce. Buď o něj pečujeme a on s pomocí Boží roste, nebo se o něj nestaráme a on odchází pohlcen okolní temnotou.

Každoročně při této slavnosti obnovujeme své křestní sliby. Mimo jiné proto, že křest nám daroval podíl na Božím životě. Obnova křestních slibů vyjadřuje naše odhodlání pečovat o ten Život, který jsme dostali na křtu. Kristus je ten Život v plnosti, my jsme dostali malé světýlko a o to je třeba pečovat, aby svítilo, až do setkání s Ježíšem tváří v tvář. Člověk, který pečuje o dar Božího života, se stává stále zralejší a věrohodnější součástí Kristova živého těla, tedy Církve. Je schopen stále hlubších skutků lásky k Bohu a bližním. Z takového člověka a z jeho skutků vyzařuje Boží život. Život, který se dnes ukázal být silnější než smrt. Amen

Category:
Czech