Tɔ miton é ɖo sexwé lé

Tɔ miton é ɖo sexwé lé,

Ñikɔ towé ni ñi nù mimè tεgbè,

nù a ñi mè bi xɔsu;

lé é no blo jlo towe gbon ɖo sèxwé ɔ,

ni ñi mo ɖo gbè de; na nùɖuɖu égbé ton mi, lee a ko no nà gbon lé;

sɔ hwè miton lε kè mi, le e mi lɔ no sɔ hwè kè me e jagɔ do mi lé gbon lé;

ma lon nù mi jè moɖiɖo awovi ton mè o;

ka hwlen mi gan sin nu ñaña mè.

Axoaɖi.

Category:
Fon