« An nou rete nan lanm ou Bd a »

Chak ane ,espesyalman nan mwa septanm ,nou tout envite pou vin nan ekip woze pou medite yon nouvo tem nan bib la ; an 2015-201 ki se « charite »

Donk fwa nou an (2015-2016) e esperans nou an (2015-2016) pedi nan senye a ki ofri nou chak goute nan lanmou li ki pap janm fini an.

« Ann rete nan lanmou Bd a » jn 15-9

Peguy, nan powenseleb sou ti se li a, « esperans » eksprime ke « charite » a se yon manman li ye, manman ki sansib anpil , ki gen ke li ki plen ak bon bagay, oubyen yon se kif et andezem e ki kom yon manman .

Nan rankont pesonel nou fe avek lanmou Bd a, transfome nou. Nou santi Bd renmen nou, li pouse san perez ale bay lot yo parol la. Kalite nou yo dekline nan yon veritab lanmou ak imaj Jezi ki se vre Bd a e vre lam nan. Pou nou , li gen padon ,pasyans e mizerikod. Bd prouve nou yon lanmou, ki savoure, pou nou viv nan respe kreyasyon an, lanmou sa vin kontaje pou lot yo. Nan egzanp yon vi ouve e done, yon kominyon divin e imen vin fet, ki pral fe kominike tout gason ak tout fi son te a.

Ke Marie totalman disponib ak Bd e avek imanite nan « wi li a » pou l montre nou chemen lanmou li te jwenn nan men Bd papa agras ak Jezi resisite a. Menmjan tou yon estabilite dirab e konvivyal etabli nan mond frajil sa, ki ap soufri avek ge, vyolans, grangou e maladi.

Bon ane pou nou tout ,avek Jezi ak Marie, sou siy « charite a » an nou viv nan lespri sen an, 2 karis nan mouvman nou yo. « Priye e Misyon » ki gen anpil vale pou fondate nou pe Jeseph Eyquen, Dominicain.

R-nan jwa lanmou Bd genyen pou nou menm lom, nou chak ki la, n’ap akeyi nan menm misyon sa sou rega manman Marie ki kourone avek kris la. Avek anpil kouraj, an akeyi granmet la.

Category:
Haitian Creole