Afaka mitia tsy misy fetra ve isika na mahatsapa isan’andro ny fetrantsika?

Ny Rôzery iombonan’ny Ekipa
Ny Evanjely miaraka amin’i Maria

Afaka mitia tsy misy fetra ve isika na mahatsapa isan’andro ny fetrantsika?

Eny hoy ny Evanjely fa tsy amin’ ny herin’ny tenantsika.Vita tokoa izany

Eny hoy ny Evanjely fa tsy amin’ ny herin’ny tenantsika.Vita tokoa izany miaraka amin’ny faha- soavan’ Andriamanitra sy ny fanampian’ ny Fanahy Masina eo amin’ ny fiainana isan’andro.Tsy eri- treritra fotsiny ny hoe mitia tsy misy fetra. Tena sarotra izany hoe mitia ny fahavalony izany. Mahalala anefa isika fa manana fahavalo.Niaina ny zava-misy i Jesoa, fantany fa tsy tsara fanahy daholo ny olon-drehetra. Porofon’ izany ireny vela-pandrika famelezana mamono tsy manan-tsiny eran-tany ireny. Inona àry no dikan’ ny hoe: tia ny fahavalony, dia ireo manao ratsy antsika, mamono ny havantsika ka na ny aintsika aza dia tandindomin-doza.Mitia ny fahavalo, izany hoe maniry ny soa ho azy, dia izay kendren’ Andriamanitra ho azy am-pitiavana sy am-pahendrena.”Tsy ny hahafaty ny mpanota no tian’ Andriamanitra fa ny hahavelona azy.”. Raha tia ny fahavalo isika dia mangataka ny fibebahany. Ny fitiavana tsy misy fetra dia mihoatra ny fankahalana sy ny valifaty tsy misy farany.

Hoy i Md Paoly tamin’ ny Efezianina ”ny hazo fijaliana no nandevonan’ i Kristy ny fifandrafesana”.

Mitia ny fahavalo, amin’ ny fanadiovana ny fontsika hanala ny fankahalana rehetra, ary hanokana ny fiainana amin’ ny Fitiavana, izany dia ho tanteraka raha miankina amin’ ny fahasoavan’ Andriamanitra isika. Hangataka mafy koa isika hoan’ ny fibebahan’ ireo mpanao herisetra mamono olona. Toy ny nataon’ i Mb Bernadette:”Mivavaha ho anay mpanota ankehitriny ary amin’ ny andro hahafatesanay”.Ry Maria, italahoy ny Zanakao ho fibebahan’ ireo mahery setra sy ho famonjena izao tontolo izao.

Ny Famindram-pon’ Andriamanitra anie hanova anay sy izao tontolo izao, ho tontolo hahafahan’ ny rehetra miara-miaina ao anatin’ ny fiadanana araky ny sitrapon’Andriamanitra.(Laudato si)

Frère Gilles DANROC,
Aômônie iraisam-pirenena

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANCE
Équipes International|

Category:
Malagasy