Fa Andriamanitra dia Fitiavana!

Laharana faha 408 MD 266 - avrily 2016

Ny Rôzery iombonan’ny Ekipa
Ny Evanjely miaraka amin’i Maria

 

Fotoana ny Paka, fotoana fandalovana. Miala amin’ ny ririnina mamirifiry any Jerosalema mankany amin’ ny lohataona mampitsimoka ny zava-maniry, miala amin’ ny hafanana migaingaina aty amin’ ny tapany atsimon’ ny tany, mankany amin’ ny mangatsiatsiakan’ ny fararano. Fialana amin’ ny hasiahina sy ny herisetra mankany amin’ ny hamoram-po sy ny fiadanana. Fialana amin’ ny hafanana na hatsiaka be loatra manimba zavatra mankany amin’ ny fiainam-baovao.

Ao amin’ ny taratasiny Laudato si, ny Papa Fransoa dia manasa antsika hamaky amin’ ny saina ny bokin’ ny zava-boahary, fa hamaky am-pinoana kosa ny Baiboly. Ny ao amin’ ny Baiboly manontolo dia manodidina ny Pakan’ i Kristy, nirahin’ Andriamanitra Ray hamonjy antsika. Nanolotra ny ainy ho fantsihina teo amin’ ny hazo fijaliana i Jesoa ka nandresy ny fahafatesana ary nampiditra antsika any amin’ ny fiainam-baovao. Nandalo ny fahafatesana Izy mba hamonjy antsika satria “Famindram-pon’ Andriamanitra” Izy. Tarihiny ao amin’ ny fitsanganany ho velona isika, hampisehoany ilay fitiavana maimaimpoana sy tsy misy fetra, dia Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina.

Amin’ izao vanim-potoan’ny Paka izao dia mbola averin’ i Jesoa amin’ ny vita batemy rehetra ilay fanontaniana nataony tamin’i Piera hoe:” moa tia ahy va ianao?”

 

Tandremo sao entim-pahazarana fotsiny isika ka maika hamaly hoe:”eny, Tompo, tiako Ianao”. Makà fotoana hihainoana ao am-po izay antson’ i Kristy ho tia azy amin’ ny fo sy saina manontolo izay.

Ary valio amin’ ny fo tsotra sy marina izy:”inty aho Tompo”.

Te hamiratra ao amintsika izay valitenim-pitiavana izay, te hampahafatatra ny fitiavan’ Andriamanitra ny olon-drehetra. Izay no maha Ekipan’ ny Rôzery antsika.
Hifanampy isika hamaly ny antson’ ny Tompo:”eny Tompo, fantatrao fa tiako ianao araka izay mba vitako”.
Hiaraka isika hampiseho fa Andriamanitra dia Fitiavana, tia ny olon-drehetra.

 

Fr. Gilles Danroc, o.p.
Aômônie iraisam-pirenena

 

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANTSA
Équipes International

Category:
Malagasy