Midira ao amin’ ny fanantenana

Ny Rôzery iombonan’ny Ekipa
Ny Evanjely miaraka amin’i Maria

Avia, midina ao amin‘ ny varavaran‘ ny fanantenana, satria izany varavarana izany dia i Kristy. Izy mpiandy ondry tsara mitondra antsika eny amin‘ ny vilona maitso.Misy amintsika, na ireo namana, na ireo havana , na ireo mpiara-monina no very fanantenana, voan‘ ny famoizam-po. Tsy misy dikany ho azy ny fiainana,tsy fantany hoe mankaiza fa dia arahiny fotsiny hatrany amin‘ ny farany.Mampiditra antsika ao amin‘ ny fanantenana ny vaovao mahafaly. Eny misy varavarana hiampitana an‘ ity fiainana ity mankany amin‘ ny fiainana mandrakizay dia i Kristy izany.Tsy irery isika satria eo i Jesoa, mpiandry ondry tsara mahalala ny tsirairay amin‘ ny anarany ary mitarika azy ho any amin‘ ny tena fiainana.Ny fanalahidin‘ ny fanantenana dia ny fitiavana. Samy mahalala isika fa tsy mety maty ny fitiavana. Izay rehetra nataontsika am-pitiavana dia voatahiry ao am-pontsika. Noho izany dia afaka manantena isika na tsy misy hanantenana aza satria Andriamanitra dia fitiavana ary afaka hamela ny fitiavana hanjavona izy.

Amin‘ izao volan‘ ny Rôzery izao isika dia afaka mitahiry ao am-po ny Evabjelin‘ i Jesoa avy ao Nazareta, zanak‘ i Maria ary Mpanavotra an‘ izao tontolo izao. Tamin‘ ny taojato faha-19 i Pauline Jaricot dia nampiorina ny fanantenana ka anisan‘ ny vokatry ny ezaka nataony ny Ekipan‘ ny Rôzery. Nasainy nivavaka nanao rôzery ho an‘ ny misionera ny olona. Mbola niezaka izy nanokana toerana mendrika nanodidina ny orinasa iray tao Lyon, hiaraha-monina.

Eny, iankinan‘ ny aina ny fanantenana satria tsy misy tsy hain‘ Andriamanitra atao.

Fr. Gilles DANROC, o.p.,
Aumônier International

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANCE
Équipes International|

Category:
Malagasy