Ny Fitsanganan’ i Kristy tamin’ ny maty no fototry ny fanantenantsika

Ny Rôzery iombonan’ny Ekipa
Ny Evanjely miaraka amin’i Maria

Hazavana vaovao no namiratra teto amin’ izao tontolo izao ny marainan’ ny Paka. Asehon’ i Jesoa nitsangan-ko velona fa ny fitiavan’ Andriamanitra dia mandresy ny fahafatesana.Manafaka antsika amin’ ny ratsy, ny herisetra, ny fahafatesana ny famonjena omen’ i Jesoa an’ izao tontolo izao. Ny vita batemy rehetra dia miombona amin’ izay fandresena izay ka voaantso hitsangan-ko velona miaraka amin’ i Kristy. Iaraha-mahita anefa fa mihamahazo vahana ny herisetra, ady tsy misy fitsaharany ao Proche-Orient, enjehina ny kristianina, ary mihamafy ny asa fampihorohoroana.

Ny fitiavana ihany ao amin’ ny finoana sisa, no afahan’ i Jesoa mampanjaka ny fiainana ao anatintsika, ary tsy ho antsika irery fa ho an’ ny olon-drehetra. Izany no fototry ny fanantenantsika.

Tarihin’ ny Fanahy Masina ny Fiangonana hisarika ny olon-drehetra hiditra ao amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra izay nosokafan’ i Jesoa tamin’ ny namoizany ny ainy teo amin’ ny hazo fijaliana.

Tsapako hatrany ny herin’ ny Fanahy Masina isaky ny mamangy ny Ekipan’ ny Rôzery aho. Fa amafisiny ihany ny hafatra:”Aoka ho misionera ianareo any amin’ ny sehatra misy anareo fa indrindra aza adino ny mahantra, ny vahiny, ny traboina tsy misy mpanampy. Manangàna ekipa afaka hizara am-pirahalahiana.”Isika dia mahalala fa niala tamin’ ny fahafatesana ho amin’ ny fiainana, satria tia rahalahy”(1 Jn 3,14).

Izany no fanantenana mavitrika iainan’ ny Ekipan’ ny Rôzery eran-tany.

Fr. Gilles DANROC, o.p.,
Aumônier International

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANCE
Équipes International|

Category:
Malagasy