Indro Izy tonga am-boninahitra

Ny Rôzery iombonan’ny Ekipa
Ny Evanjely miaraka amin’i Maria

Marina sady azo antoka izany teny izany: Indro Jesoa Kristy Tompontsika tonga am-boninahitra.

Sady efa tonga Izy, no mbola ho tonga indray. Efa tonga ankehitriny, no mbola ho tonga amin’ ny farandron’izao tontolo izao. Eo amintsika mandrakariva i Jesoa nitsangan-ko velona, mitondra ny fahazavany.Tonga ao amin’ ny Fiangonany, eo anivon’ izao tontolo izao.

Tonga ao amin’ ny tsirairay Izy handresy ny tahotra ny fahafatesana, ny alaheho vokatry ny fikombonana amin’ ny tena, ny fahoriana entin’ny tebiteby , ny fahanginana vokatry ny fipetrakana irery.

Tonga amin’ ny alàlan’ ny Fanahy Masina Izy, mitondra fitiavana eo amin’ izay anjakan’ ny fahantrana, ny mpifanandrina, ny herisetra sy ny fahafatesana.

Tonga mametraka ilay rohim-pitiavana misy eo amin’ ny Ray sy ny Zanaka izy, ary ny Fanahy Masina eo amin’ny fifandraisan’ ny samy olona sy ny antokon’olona.

Ankehitriny izy dia manomana ny Fanjakanan’ Andriamanitra amirapiratan’ ny fitiavana, hamenoan’ Andriamanitra ny tsirairay ka hampamirapiratra ilay Fitiavany eo amin’ny tavan’ny olona
tafatsangan-ko velona.!

Izany no hevitrin’ ny Fiaviana (Avent):Mitondra fitiavana mandrakariva eo amin’ ny fahoriantsika i Jesoa. Izay no dikan’ ny teny hoe famindram-po. Anjarantsika ny mamela izay famindram-po izay hanova ny fiainantsika, ny fifandraisantsika, ny fianakaviantsika, ny fiaraha-monina misy antsika.

Amin’ izao fotoanan’ ny Fiaviana izao no anokafan’ ny Papa François ny taonan’ ny famindram-pon’ Andriamanitra.

Tena azo antoka ilay teny mitory fitiavana sy fanantenana.Jereo i Maria talohan’ ny niterahany an’i Jesoa,nino izy ary niainany tokoa ilay fitiavana sy fanantenana nentiny tao aminy.

Satria ilay tonga am-boninahitra dia tonga nofo tamin’ ny Noely.

Frère Gilles DANROC,
Aômônie iraisam-pirenena

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANCE
Équipes International|

Category:
Malagasy