Kráčíme ke vzkříšení


Carmina resurectionis
– písně o vzkříšení. Tak se jmenuje jedna z méně známých nahrávek písničkáře a básníka Karla Kryla. I my tuto noc zpíváme píseň o vzkříšení. Jaká bude mít slova?

Slyšeli jsme sedm čtení z období první smlouvy, která se obvykle nazývá Starý zákon. Sedm je číslo plnosti – a tak nám každé slovo z tóry, každé slovo z proroků dává návod, jak zpívat píseň o cestě ke vzkříšení. Každé z těch sedmi čtení, jako by bylo jedním stupněm, jednou etapou na cestě. Na cestě – z nicoty k bytí (stvoření-1.čtení) , z bezvýchodnosti k příslibu (Abrahám-2.čtení), z otroctví ke svobodě (Izrael v Egyptě-3.čtení). Od pláče sirotků k radosti siónské dcery (Izaiáš 4. a 5. čtení), od neznalosti k poznání (Baruch), od srdce kamenného k srdci z masa (Ezechiel). Na konci této dlouhé cesty, je příchod Božího Syna. On na svém těle nechává umřít starého člověka, toho, který propadl hříchu. A tak jako Boží syn byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my mu budeme podobni v jeho zmrtvýchvstání. K ničemu by nám totiž nebylo, že jsme se narodili, k ničemu by nám ani nebyli všechny přísliby dané praotcům a prorokům, kdybychom neměli naději na vzkříšení, na věčný život v radosti bez konce.

Zpívejme proto dnes píseň o vzkříšení. Její slova mohou být celkem jednoduchá. Resurexit sicut dixit. Pán vstal, jak to předpověděl. Surexit dominus vere. Pán vpravdě vstal z mrtvých. Christus Vaskresen – voistine vaskresen- Pán „jistě“ vstal z mrtvých.

Opravdu? Jistě? Jak se to dá dokázat?

Nijak. Můžeme pouze věřit svědectví žen, které se šly podívat ke hrobu. Lze to naopak vyvrátit?

Nelze, nijak. O to se pokoušeli velekněží a někteří farizeové, když dali rozhlásit, že Ježíšovo tělo bylo ukradeno.

K nám dnes zpráva o vzkříšení znovu přichází jako radostná píseň. Jaká bude mít slova, už víme: Pán vpravdě vstal. Třetího dne, jak předpověděl. Jakou bude mít melodii? To záleží na nás. Ke komu, nebo spíš jakým směrem jí budeme zpívat? Kam přitom budeme hledět? Nehleďme již do údolí, do slzavého údolí smrti. Hleďme vzhůru, na Hospodinovu horu, k vycházejícímu slunci, světlu Kristovu.

Píseň o vzkříšení. Jak ji nazveme, tu naši? Karel Kryl nazývá jednu svou gladiátorskou píseň – na smrt jdoucí Tě zdraví: morituri te salutant. Že i my jsme smrtelní, je jisté. Naše víra však sahá dále – a proto zpívejme tuto noc, jako ti, kteří kráčejí ke vzkříšení.

Category:
Czech