Tu sĩ Phanxicô Xaviê Trần Kim Ngọc, OP

Tu sĩ Phanxicô Xaviê Trần Kim Ngọc thuộc tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam;
hiện đang ở tu viện thánh Martin de Porres - Biên Hoà - Việt Nam;

Phụ tá mục vụ di dân;

Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.

 

Category:
Vietnamese