„I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie” (?w. Augustyn)

Ewangelia z Maryj?

Temat roku 2015/2016
Wytrwajcie w mi?o?ci mojej! (J 15,9)

Znamy Mi?o?? Ojca, który jest w niebie – do swoich dzieci, które s? na ziemi, dzi?ki ?wiadectwu Jezusa, naszego Brata, który sta? si? cz?owiekiem 2000 lat temu. Bo Jezus obdarza ka?dego cz?owieka Mi?o?ci? bezwarunkow?. Bo?e Narodzenie pokazuje krucho?? Dzieci?tka z?o?onego z ufno?ci? w ramiona Maryi; potem kolejno przychodz?: poklask i zniewagi ze strony ludzi, z którymi dzieli swoje ?ycie, wreszcie okrutna m?ka i ?mier? na Krzy?u. Jezus nie odpowiada swoim oprawcom. Kocha w milczeniu, przebacza a wr?cz usprawiedliwia. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz?, co czyni?” (?k 23,34). Jezus z mi?o?ci? znosi zadawane Mu rany, bierze na siebie wszystkie ludzkie grzechy, niezale?nie od tego jak s? ci??kie. Nie ustaje w mi?owaniu nas. Jego mi?o?? jest wierna. Nie jest chwiejna, poddana zmianom nastroju, spowodowanym wydarzeniom chwili.
Nie l?kajcie si?! – mówi Jan Pawe? II, bo Jezus kocha nas, nie patrz?c na nasze grzechy. Chce tylko, ?eby?my w Niego wierzyli – w Mi?osiernego Zbawc?. Czeka na nas cierpliwie, czasem przez ca?e nasze ?ycie. Pragnie nauczy? nas mi?o?ci do innych ludzi, na wzór swojej mi?o?ci.

Po ?mierci Jezusa na krzy?u, „jeden z ?o?nierzy w?óczni? przebi? Mu bok i natychmiast wyp?yn??a krew i woda” (J 19, 34). Mi?o??, wyp?ywaj?c? ze swego przebitego Serca, Jezus pokaza? ?w. Ma?gorzacie-Marii w Paray-le-Monial we Francji (XVII wiek), a w bli?szych nam czasach, (XX wiek), Siostrze Faustynie w Polsce. Prosi te? obie zakonnice, by si? modli?y i ofiarowa?y swoje ?ycie, ?eby raz jeszcze objawi? ?wiatu bezgraniczn? mi?o?? Jego Serca. Pokazuje im tak?e, ?e Jego Serce cierpi, bo nie jest kochane, albo jest ?le kochane przez ludzi. A zatem „trwajmy” w Nim, poka?my Mu, ?e ka?dego dnia kochamy Go czynem i modlitw?. Przyjmijmy Jego mi?o?? w g??bi naszego duchowego serca i dawajmy ?wiadectwo!

By? kochanym i kocha? – daje niezwyk?? si?? do ?ycia

Niech Niepokalane Serce Maryi pomaga nam oddala? pokusy i sid?a szata?skie. Strach, jaki odczuwa cz?owiek pochodzi bowiem od diab?a, siej?cego niezgod? – nie od Boga. Bóg daje nam Pokój i Rado?? Zmartwychwsta?ego Jezusa. To w?a?nie zrozumia?a „Grzesznica” (?k 7, 36-50). Dlatego okazuje Jezusowi tak wielk? mi?o??, staje u Jego stóp, namaszczaj?c je olejkiem, wynajduje dla Jezusa gesty mi?o?ci. Jest tak szcz??liwa, ?e jest kochana, i? okazuje Mu swoj? ogromn? wdzi?czno??.

?ycz? wszystkim b?ogos?awionego Wielkiego Postu w Jubileuszowym Roku Mi?osierdzia!

A ?wi?ta Wielkanocne niech b?d? dla ka?dego wielkim „Allelluja” za otrzymanie „?ycia w obfito?ci”od Boga w Trójcy Jedynego: Ojca, Syna i Ducha ?wi?tego!

Thérèse Turlan-Delannoy,
Koordynatorka Kr?gów Ró?a?cowych za granic?

Les Équipes du Rosaire
Coordination Internationale

5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish