Homilies

The Word comes to birth where there is a believing heart

What is the difference between the question Zechariah asks and the question Mary asks? He says 'how can I know this, for I am an old man and my wife is advanced in years' (Lk 1:18). She says 'how shall this be, since I have no husband' (Lk 1:34). It can be difficult enough to see why he is criticized (and, it seems, punished) while Mary is praised. We might feel a bit sorry for him, an old man understandably confused by a strange encounter.

The angel Gabriel tells us that Zechariah did not believe while Elizabeth tells us that Mary believed.

English

Tác động của Chúa Thánh Thần - Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ : khi Ngài về cùng Chúa Cha, Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống. Vì thế, sau khi sống lại, vào chính buổi chiều ngày phục sinh, Ngài đã hiện ra thổi hơi vào các môn đệ và tuyên bố : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. Như vậy, Chúa Giê-su đã ban Chúa Thánh Thần và các môn đệ đã nhận được Chúa Thánh Thần ngay chiều ngày phục sinh, nhưng không có một sự thay đổi nào nơi các môn đệ và cũng không có một dấu lạ nào.

Vietnamese

Dřevo, na kterém byl skutečně zachráněn svět

Mohlo by se zdát, že slavení Velkého pátku je tak trochu takové divadlo. Zpívají se pašije, pokleká se před křížem…Jinde na světě se lidé nechávají na Velký pátek dokonce i připoutat ke kříži.

Mohlo by se zdát, že i samotné utrpení Ježíše Krista bylo takovým divadlem. Že ten, který všechno řídí, to tak připravil, aby to nějak na lidi zapůsobilo.Ostatně v prvních staletích křesťanství se vyskytlo mj. jedno mylné učení, které Ježíšovo lidství považovalo za pouze zdánlivé. Z toho by tedy vyplývalo, že Boží Syn ve skutečnosti netrpěl.

Czech

El Rosario: Mirar con María para reflejar al Señor

En muchas Iglesias todavía se conserva la bella tradición de echar al vuelo las campanas al mediodía. En la plenitud del día, las campanas nos llaman a mirar a la Madre de Dios, a saludarla con el Ave María, a detenernos en nuestros ajetreos y cansancios para concentrar la mirada del corazón, a veces asolado de desasosiego, en Aquella que es la llena de Gracia, en Aquella que es la Alegría del Corazón de Dios y la alegría de toda criatura: María. Muchos artistas se han inspirado en esos repiques de campanas al mediodía: poetas, músicos y pintores.
Spanish

Running on a Sunday morning

Two men are running in the early hours of a Sunday morning. They are not stressed bankers of the City trying to give some activity to their bodies by jogging uphill and downhill on one of the numerous and so pleasant paths of our lovely Island. Nevertheless these two also are full of stress, or rather anxiety. Theirs is not the stress of a coming burnout, but the anxiety of love.

English

L’ aujourd’hui de Noël

Hier nous avons entendu le début de l’Évangile de saint Matthieu. Dans la table des ancêtres de Jésus, Matthieu descend jusqu’à Abraham. Le début de l’Évangile de Jean que nous venons d’entendre, descend encore plus loin : il va jusqu’au commencement.
French

Vì yêu, Ngài đã chết để chúng ta được sống - Dom. Lê Đức Thiện, OP.

“Ngài vẫn yêu thương và yêu thương đến cùng” (Ga 13,1)

Trong cuộc sống của con người, không ai có thể sống mà không yêu, và cũng chẳng có niềm vui nào, hạnh phúc nào sánh được với niềm vui, niềm hạnh phúc vì được yêu. Tuy nhiên, dù niềm vui nơi tình yêu là tuyệt đối duy nhất, nhưng nó lại không thể không có khổ đau. Vì yêu chính là chết đi với mình, là khước từ sống trong mình, cho mình và nhờ mình, nhưng là sống cho người mình yêu và sống nhờ người mình yêu. Đó là sự đón nhận và cho đi.

Vietnamese

The Holy Eucharist: a mystery of light

One of the final gifts that Pope John Paul gave to the Church was his reflection upon the mystery of the Rosary and in particular his invitation to the Church to broaden the scope of our meditation. For Dominicans, who have a history of special devotion to the Rosary, the pope’s words have been embraced with enthusiasm, including the five new luminous mysteries.

English

Pages

Subscribe to Homilies