Oběť ve světle„Světlo k osvícení pohanů a k slávě Izraelského lidu“

Co vůbec znamená světlo, v křesťanském pojetí? Se světlem se setkáváme o vánocích –světlo betlémské. Také o velikonocích – kdy Kristus vzkříšený je světlem. Ano, tím světlem je sám náš Pán, vždyť on sám o sobě říká: „ já jsem světlo světa.“

Dnes Simeon bere do náručí malého Ježíše a říká o něm, že je světlem pro Izrael i pro všechny národy. Ježíš je oním světlem. Je však ještě jiné světlo, lépe řečeno, ještě někdo jiný je tím samým světlem. A sice Duch Svatý. Slyšeli jsme správně v Evangeliu: „v Simeonovi byl Duch Svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přichází do chrámu…“

Boží Syn a Duch Svatý jsou dva poslaní od Otce. Oni přinášejí na svět božské světlo, které mají od věčnosti sami v sobě. Toto světlo je nám stále blíže – blíže dnes na Hromnice, než nám bylo o vánocích.

Ano, skutečně, ti, kteří věří, se dozvídají o Pánu více v den, kdy byl uveden do chrámu. Neboť světlem, které dnes svítí, není vzdálená hvězda, která vedla kdysi mudrce cestou z dalekého východu do malinkých jeslí. Tím světlem je sám Pán, neboť On je uveden do chrámu s velkým Ch – Jeruzalémského. Světlem je Duch Svatý, který prozrazuje skrze proroctví Simeonovo, více, než se dalo očekávat. Mudrcové z východu, když obětovali zlato, kadidlo a myrhu, si možná mysleli, možná i tajně doufali, že tento malý král bude přeci jen jednou žít ve zdobeném paláci, kde se mu budou všichni klanět. Proroctví Simeonovo však říká něco jiného: „bude znamením, kterému se bude odporovat.“ Slova Simeonova si připomene Panna Maria, až bude stát pod křížem: její duši pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.

Bolestné předpovědi nic nemění na tom, že byl do chrámu uveden Mesiáš. I prorokyně Anna, jejíž život je více odříkání, než veselí, svědčí, že toto dítě naplní očekávání Jeruzaléma.

„Světlo k osvícení všech národů a slávu svého lidu Izraele. Očistí syny Leviho, vytříbí je jako zlato a stříbro a stanou se pro Boha těmi, kdo přinášejí obětní dar podle spravedlnosti.“ Ve světle tohoto proroctví získávají všechny dary jinou hodnotu – nadčasovou, duchovní. Všechny pravé vánoční dary byly dnes uvedeny do chrámu. A těmi největšími dary, jsme my. Abychom byli očištěni, a stali se světlem. Abychom se stali duchovním chrámem. „Vy jste světlo světa.“ I my, podobně jako matka Boží, žasneme,když slyšíme slova Písma: „ Nebude již třeba světla lampy, ani světla slunce, neboť sám Pán nás bude ozařovat.“ To vše díky spasitelné oběti Božího Syna. Tuto oběť dnes předpovídá Simeon, přijímá ji Panna Maria, a my k této oběti připojujeme své malé každodenní i velké celoživotní oběti, když se skrze Ježíše Krista bezvýhradně odevzdáváme nebeskému Otci.

Category:
Czech