Slávnostné tajomstvá

Zmŕtvychvstanie


Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.“ (Mk 16,6)
Zmŕtvychvstanie: Ježiš je víťaz nad smrťou!
Modlime sa, aby sme my, kresťania vzdávali chválu Pánovi, ktorý zvíťazil nad smrťou, našou smrťou a daroval nám život.


Nanebovstúpenie

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.“ (Mk 16,19)
Nanebovstúpenie: Ježiš nám ešte raz ukazuje cestu a vovádza nás do svojej slávy!
Modlime sa, aby sme my, kresťania mali vždy väčšiu túžbu po nebi.


Zoslanie Ducha Svätého

I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.“ (Sk 2,3-4)
Zoslanie Ducha Svätého: Tak ako sľúbil, zoslal Ježiš svojho Ducha na učeníkov!
Modlime sa, aby sme my, kresťania žiadali Pána o Ducha Svätého, aby sa tak obnovila tvárnosť zeme.


Nanebovzatie

Čože je to, čo stúpa zo stepi sťa mrákavy dymu - v záplave vône myrhy a kadidla a všakových práškov voňavých?“ (Pies 3,6)
Nanebovzatie: Panna Mária je vzatá do neba. Ona nám takisto ukazuje cestu!
Modlime sa, aby sme my, kresťania neunikli pohľadu najčistejšej Panny, aby sme ju raz stretli v nebeskej sláve.


Korunovanie Panny Márie

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zjv 12,1)
Korunovanie Panny Márie: stala sa Kráľovnou neba, našou Kráľovnou.
Modlime sa, aby sme my, kresťania nechali v nás rásť lásku ku Panne Márii, aby sme sa jej tak čoraz viac pripodobňovali.


V tom istom duchu: Radostné tajomstvá, Tajomstvá svetla a Bolestné tajomstvá.

Category:
Slovak