Ama namin

Ama namin, sumasalangit ka

Sambahin ang ngalan mo

Mapasaamin ang kaharian mo

Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit

Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw

At patawarin mo kami sa aming mga sala

Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasalaan sa amin

At huwag mo kami ng ipahintulot sa tukso

At iadya mo kami sa lahat ng masama

Amen

Category:
Tagalog