Kinh Mân Côi và Mùa Chay

Mùa Chay là một thời gian thuận tiện để chúng ta có thể tái khám phá việc cầu nguyện. Đó là cơ hội thuận tiện cầm lấy chuỗi Mân Côi để suy niệm cùng với Mẹ Maria các mầu nhiệm về đời sống của Chúa.

Chúng ta có thể cho rằng Mùa Chay là giai đoạn trong năm phụng vụ thích hợp nhất với các mầu nhiệm thương trong Kinh Mân Côi. Thực vậy, đó cũng là điều phù hợp với tinh thần của Mùa Chay.

Suy niệm các mầu nhiệm này sẽ là cơ hội cho chúng ta liên kết với những người đang chịu đau khổ nơi thân xác và trong tâm hồn, là cơ hội cho chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì công lý, vì họ thuộc về Chúa Kitô. Và làm sao lại không nghĩ đến anh chị em Kitô hữu của chúng ta đang bị cấm cách hay giết hại vì đức tin của mình như tại Nigéria, Cận và Viễn Đông, ở Ấn Độ và còn nhiều nơi khác nữa?

Mùa Chay giúp chúng ta nhớ đến những người đang cố gắng làm thuyên giảm những đau khổ của những người đang còn bệnh tật, đang hấp hối hoặc đang phải đấu tranh chống lại mọi hình thức bất công. Họ đều là những ông Simon thành Cyrênê giúp vác thánh giá!

Cuối cùng, Mùa Chay còn tạo cho chúng ta cơ hội tạ ơn Chúa đã thương giúp chúng ta cho đến chết trên thánh giá để cứu chúng ta!

Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng Mùa Chay chỉ thích hợp với các mầu nhiệm thương!

Chính phụng vụ nhắc nhở cho chúng ta điều đó bởi vì chúng ta tưởng niệm việc thiên sứ truyền tin về Chúa vào thánh ba, mầu nhiệm mùa vui đầu tiên!

Trong suốt tuần thánh, chúng ta sẽ cử hành việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, một mầu nhiệm mùa sáng!

Và cuối cùng chúng ta cũng đừng quên rằng, việc phục sinh, mầu nhiệm mừng, đã được Chúa Kitô loan báo cho các môn đệ. Chúa Giêsu sẽ thí mạng sống mình để chiến thắng sự chết! Ngài sẽ chịu đau khổ và phải chết. Nhưng chính Ngài là Sự sống lại và là Sự sống!

Vì thế, trong Mùa Chay thánh này, chúng ta hãy sống Kinh Mân Côi, chúng ta hãy sống và lần hạt toàn bộ các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi! Chúng ta hãy cương quyết đi theo con đường lên Giêrusalem!


Tu sĩ Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi

Category:
Vietnamese