Ai là người thận cận của tôi ?

Mùa chay, đó là việc hướng tới điều chính yếu. Chúng ta hãy gạt bỏ đi những gì không cần thiết, những thứ dư thừa, những gánh nặng và những gì cản bước chúng ta ; nhờ đó chúng ta mới sẵn sàng bước theo Đức Giêsu hướng tới Thời Gian Trọng Đại của Kitô giáo : Thương khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.

Trong hành trình này, câu hỏi của Đức Giêsu ‘ai là người thân cận của nạn nhân bị rơi vào tay bọn cướp, bị đánh nhừ tử và bỏ mặc nửa sống nửa chết bên vệ đường ?’ phải trở thành câu hỏi chính yếu của chúng ta hôm nay : ai là anh em của tôi/ của chúng ta ?

Trong dụ ngôn người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu, Đức Giêsu vừa là nạn nhân – chẳng phải chính Ngài, dù vô tội mà đã bị đóng đinh trên thập gia đó sao – vừa là Đấng Cứu Chuộc, Đấng đã thấy nạn nhân và đã tới cứu giúp anh ta.

Điều cốt yếu đối với chúng ta đó là thấytới cứu giúp những con người bị « vứt bỏ » giữa đường, vứt bỏ ngay trong gia đình, làng xóm và khu phố của mình. Và hành động như thế vừa nhân danh Tin Mừng, vì Tin Mừng đã mở mắt chúng ta, vừa để gặp gỡ Đức Giêsu nơi những kẻ khó nghèo và người bị khinh khi.

Đó cũng chính là điều mà Đấng Phục Sinh đã nói với thánh Phaolô trên đường Đa-mát : « Ta là Giêsu mà ngươi đang tìm bắt. »

Bởi vậy, đó chính là câu hỏi cốt yếu cho một cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Giêsu hôm nay.

Đó cũng chính là chương trình hành động của Hội Mân Côi.

Tu sĩ Gilles DANROC, OP.
Linh hướng hội Mân Côi quốc tế.

Bài dẫn luận - tháng 4 - 2011 - Số 353

Category:
Vietnamese