Ấn phẩm

Đức Maria chính là « Người mời dự tiệc »

Được mời tới dự tiệc cưới tại Cana, Đức Maria đã mời thêm Đức Giêsu và các bạn mới của con mình, những môn đệ đã được Đức Giêsu tuyển chọn (x. Ga 1, 35-51).

Để thực thi sứ mạng công khai, Đức Giêsu đã không thực hiện cách đơn lẻ, mà theo hình thức « một nhóm », và đó chính là khởi đầu cho sự « hiệp thông các thánh ».

Vietnamese

Đức Maria, « sợi chỉ đỏ » nối kết giữa Đức Nữ Trinh Maria với tất cả các phụ nữ.

Bài dẫn luận - tháng 10 - 2013 - Số 380


Biến cố truyền tin cho Đức Maria là « sợi chỉ đỏ » xuyên suốt lịch sử cứu độ của nhân loại. Thực vậy, Đức Kitô đã không sinh ra do phép thuật của « đôi đũa thần », dù rằng việc hạ sinh của Người được bao bọc bởi biết bao những biến cố và dấu chỉ lạ lùng chẳng thể lý giải nổi.

Vietnamese

Rentrée


Arcabas • "Sainte Anne instruisant Marie" • Église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles (Paris) • ADAGP, 2013, photo MG

French

Kinh Tin Kính : Chúng tôi tin

« Mầu nhiệm đức, mầu nhiệm cao cả » chính là âm hưởng và là chủ đề cốt yếu trong năm Đức Tin này.

Thực vậy, trung tâm điểm của niềm tin Kitô giáo chính là : Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và người thật.

Thiên Chúa thật, vì Người đã mạc khải cho chúng ta Tình yêu của Thiên Chúa Cha và hồng ân Chúa Thánh Thần. Và chính nhờ Chúa Thánh Thần mà Giáo hội, đền thờ của Người, có được sức sống như ngày hôm nay.

Vietnamese

Été


• Joie de l'enfant, joie de l'instant : Mona sur la plage à Ashqêlon •
Été, trois lettres qui riment avec famille, amitiés, plages ou belles soirées, farniente
French

La foi par les pieds

Sa vie publique, Jésus l'a consacrée à marcher sur les routes, et à préparer ses disciples pour annoncer l'Evangile.
Pensons à ceux d’Emmaüs… Fuyant Jérusalem, ils sont tout refroidis. Lorsqu'ils y remontent, ils sentent leur cœur brûler.
French

Pages

Subscribe to Ấn phẩm