253_edr_national

Đức Maria, « sợi chỉ đỏ » nối kết giữa Đức Nữ Trinh Maria với tất cả các phụ nữ.

Bài dẫn luận - tháng 10 - 2013 - Số 380


Biến cố truyền tin cho Đức Maria là « sợi chỉ đỏ » xuyên suốt lịch sử cứu độ của nhân loại. Thực vậy, Đức Kitô đã không sinh ra do phép thuật của « đôi đũa thần », dù rằng việc hạ sinh của Người được bao bọc bởi biết bao những biến cố và dấu chỉ lạ lùng chẳng thể lý giải nổi.

Vietnamese

Pages

Subscribe to 253_edr_national