Đức Maria, « sợi chỉ đỏ » nối kết giữa Đức Nữ Trinh Maria với tất cả các phụ nữ.

Bài dẫn luận - tháng 10 - 2013 - Số 380


Biến cố truyền tin cho Đức Maria là « sợi chỉ đỏ » xuyên suốt lịch sử cứu độ của nhân loại. Thực vậy, Đức Kitô đã không sinh ra do phép thuật của « đôi đũa thần », dù rằng việc hạ sinh của Người được bao bọc bởi biết bao những biến cố và dấu chỉ lạ lùng chẳng thể lý giải nổi.

Cũng tương tự như thế, những nơi như Guadalupe, Lourdes (Lộ Đức), Fatima, Medjugorje (Mễ Du), Melen, Yagme et còn biết bao những đền thánh khác, nơi mà Đức Maria đã hiện ra trong thế giới này. Tất cả những nơi này đều được « bao bọc » bởi một chuỗi những mầu nhiệm mà óc duy lý và hữu hạn của chúng ta khó mà lý giải và tin được.

Trong khoa vẽ tranh (icone), thì Đức Marie bao giờ cũng được vẽ với những trang phục màu đỏ hoặc xanh lơ. Thực vậy, mầu đỏ chính là « sợi chỉ đỏ » nối kết Đức Nữ Trinh với tất cả các phụ nữ ... Còn mầu xanh lơ nói lên sự đau khổ, buồn sầu và tang tóc.

Vì vậy, trong năm nay, « sợi chỉ đỏ » của tất cả các Hội Mân Côi đó là « một mầu nhiệm lớn lao của đức tin. » Trong tháng này, thời gian mà chúng ta sẽ mừng lễ Đức Maria Mân Côi, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện với những bệnh nhận và những khách hành hương sẽ hiện diện tại Lộ Đức với niềm hy vọng sẽ được chữa lành.

Marie-France Seillier
Cộng tác viên hội Mân Côi.

Bài dẫn luận - tháng 11 - 2013 - Số 381

 

Équipes du Rosaire International
8 Rue Fabre
F-34000 MONTPELLIER
FRANCE
Équipes International

Category:
Vietnamese